Kvalitātes politika

Nodrošināt klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus, kuri atbilst klientu, tiesību aktu, uzraugošo institūciju un citu ieinteresēto pušu prasībām. 
Nepārtraukti pilnveidot KVS, pastāvīgi uzlabojot klientu apmierinātību ar pakalpojumu kvalitāti. Veidot uzņēmuma darbiniekiem izpratni par viņu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti.